جناب آقای مجتبی بیطرف - کارپرداز

شرح وظایف کارپرداز :

دریافت دستور وبرنامه کار از سرپرست مربوطه .

دریافت در خواست ها از واحد ها ومراکز مختلف مرکز ثبت آنها در دفاتر مربوطه .

رسیدگی به درخواست های رسیده امضاءهای مجاز برگه ها ودستور خرید آنها.

مطالعه کتب مربوط به معرفی مراکز تولید وتهیه وتوزیع کالا .

کمک در تهیه برگ استعلام بها وتکمیل جدول مقایسه ای مربوطه .

شناسایی دقیق مراکز اصلی تولید وتوزیع کالا وخدمات مورد نیاز واحد.

اطلاع از قیمت اجناس وخدمات در مراکز اصلی .

استعلام حداقل بها پیش از خرید وگزارش آن به سرپرست مربوطه .

کوشش در انتخاب بهترین نوع کالا وارائه آن به سرپرست مربوطه برای تطبیق با مشخصات .

آشنایی باآیین نامه مالی ومعاملاتی دانشگاه در حد رفع نیاز وعدم واخواهی اسناد مربوطه .

آشنایی با قانون محاسبات عمومی در ارتباط با خرید کالا وخدمات وتنظیم اسناد .

آگاهی دقیق از نرخ وتخفیف اجناس خریداری شده واطمینان از اینکه  برابر مشخصات  خواسته شده بوده وبا مناسب ترین قیمت تهیه شده است .

ترتیب حمل اجناس خریداری شده به مرکز بهداشت .

تنظیم اسناد برگ درخواست استعلام بها قبض انبار حواله انبار ویا صورتجلسه آن.

تحویل اجناس خریداری شده  به انبار مرکز بهداشت ودریافت  رسید.

استعلام اولویت انجام درخواست ها از سرپرست .

ارائه یک نسخه از برگ درخواست جنس واعلام عدم موجودی توسط مسئول انبار وفاکتور خرید وقبض  انبار ویک نسخه از دستور خرید واستعلام بها به حسابداری مرکز بهداشت .

تنظیم فهرست مواد وکالا های خریداری شده  با قیمتهای پرداختی وانطباق اسناد وفاکتور.

خودداری از خرید کالا از واسطه .

دریافت تایید از متصدیان فنی آزمایشگا ه مبنی  برانطباق کیفیت اجناس  خریداری شده با برگ درخواست .

پس از اعلام عدم موجودی یا کاهش موجودی مجاز توسط انبار دار اقدام به خرید نماید .

دریافت استعلام بها پس از تامین اعتبار دریافت تنخواه گردان لازم.

خودداری از خرید درخواستهای که فاقد مشخصات کالا می باشند.

تنظیم سند هزینه از اجناس خریداری شده برابر فاکتور.

کاهش تعداد اسناد واخواهی شده نسبت به سال قبل.

پیگیری رفع نقص اسناد واخواهی شده .

ارائه اسناد ودریافت تنخواه واخواهی شده.

تسویه حساب تنخواه گردان دریافتی در هرسال .

عودت کالا های معیوب یا ناقص ومستعمل خریداری شده .

همکاری با دیگر کارپردازان .

تهیه گزارش های  لازم برای سرپرست مربوطه .

انجام دیگر کارهای مربوطه برابر دستور مقام مافوق.

 

تلفن مستقیم : 33322274                                    داخلی : 266