کارشناس مسئول بهداشت مدارس : سرکار خانم آمنه ممبینی

کارشناس ستادی : سرکار خانم مهدیه قدیر

شرح وظایف کارشناس سلامت نوجوانان و مدارس

 • مطالعه دستورالعمل ها و آیین نامه های ابلاغی
 •  بررسی و شناخت وضع موجود و تدوین برنامه عملیاتی مدارس
 • نظارت و پایش از مراکز در خصوص فعالیتهای  بهداشت مدارس
 • شرکت در جلسات و کمیته ها ی مختلف
 • تشکیل کمیته شورای بهداشت مدارس و پدیکلوز
 • هماهنگی و همکاری با اداره آموزش و پرورش شهرستان
 • شرکت در دوره های آموزشی و باز آموزی
 • تهیه گزارش از فعالیتهای انجام شده و ارسال به سطوح بالاتر
 • برگزاری جلسات آموزشی و کارگاههای آموزشی جهت مراقبین بهداشتی
 • آموزش دانش آموزان و اولیاء آنان  در طول سال تحصیلی
 •  همکاری با سایر واحد های ستادی در خصوص برنامه های مدارس
 • اجرای طرحهای تحقیقاتی در مدارس
 • برنامه ریزی در خصوص انجام معاینات دانش آموزان و واکسیناسیون آنان  جهت مراکز بهداشتی درمانی
 • برگزاری جلسات آموزشی جهت معالمان و مدیران مدارس
 • انجام سایر امور محوله از طرف ریاست مرکز بهداشت شهرسنان

 

شماره تماس مستقیم واحد : 33345857           داخلی : 257