سرکار خانم معصومه دانایی : متصدی دبیرخانه

سرکار خانم سارا کاشفی : متصدی دبیرخانه و بایگان

 

 مسئول دبیر خانه :

ثبت نامه ها وبخش نامه ها وارده در دفتر اندیکاتور وشماره گذاری آنها .

تفکیک وتوزیع نامه ها جهت اقدام به واحد های مربوطه وپیگیری آنها .

حفظ ونگهداری نامه ها وبخش نامه ها ،اسناد ومدارک وپرونده های محلی پرسنل .

پیگیری اجرای به موقع قوانین وبخش نامه ها تا حصول نتیجه .

توزیع دعوت نامه ها وصورتجلسه شوراهای بهداشتی مراکز وارسال به محلهای مربوطه .

 

شماره تماس مستقیم : 33322274                            داخلی : 242